Algemene voorwaarden (10/2019)
1. Deze algemene voorwaarden zijn toepasselijk op al onze overeenkomsten met onze klanten en hun verbonden vennootschappen.
1.1. “De klant” is de (rechts)persoon die bij ons de bestelling plaatst of aan wie onze factuur gericht is.
1.2. “Wij”, “ons” of “onze” is de (rechts)persoon, ook verbonden vennootschap(pen) van de NV Groep Danis, die de goederen of diensten leverde of die de factuur daarvoor uitstuurde aan de klant.
1.3. Onze oudere andersluidende algemene voorwaarden worden door huidige vervangen.
2. Onze stilzwijgende afwijkingen van deze voorwaarden of het trekken van wissels of aanvaarden van cheques betekenen geen verzaking aan onze algemene voorwaarden noch schuldvernieuwing.
3. Enkel een door ons geschreven uitdrukkelijke afwijking bindt ons en zal voorrang hebben op onze algemene voorwaarden.
4. De klant verzaakt aan tegenstrijdige voorwaarden die op documenten uitgaande van de klant voorkomen. Alleen onze voorwaarden zijn van toepassing.
5. De klant wordt geacht in te stemmen met de inhoud van onze berichten, facturen en deze algemene voorwaarden, en de klant wordt geacht te verzaken aan elke betwisting, als hij niet met een behoorlijk gemotiveerde aangetekende brief reageert binnen de drie werkdagen na datum van onze factuur of berichten, ook deze per telefax of E-mail verstuurd.
6. Wij behouden ons het recht voor om, ook tijdens de uitvoering van de bestelling en ondanks eerdere andere betalingstermijnen, waarborgen tot betaling van de klant te eisen, o.a. betaling bij de levering. Gebrek aan tijdige waarborg geeft ons het recht al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren zonder tussenkomst van de rechter met een aangetekende brief, zonder dat de klant schadevergoeding zal eisen, en onverminderd ons recht op schadevergoeding.
7. De klant stemt ermee in dat er bij levering 10% gewichtstolerantie is, en dat wij de leveringen splitsen en dat elke levering afzonderlijk gefactureerd wordt en onmiddellijk betaalbaar is.
8. Wij mogen de goederen (laten) leveren bij de klant, zelfs als de klant afwezig is; het vervoerdocument of de leveringsbon zal dan gelden als leveringsbewijs.
9. Als de klant ons slechts later laat leveren dan overeengekomen, dan is de klant ons een schadevergoeding verschuldigd van één procent van de verkoopprijs en voor granen en voeders bovendien een silohuur van 2,50 € per ton te laat afgenomen koopwaar, beide per maand vertraging in de levering/afname.
10. Al onze facturen zijn te betalen binnen de acht dagen na factuurdatum, zonder korting, op onze bankrekening of in onze maatschappelijke zetel vermeld op onze factuur.
11. Bij niet-betaling op de vervaldag is automatisch, zonder dat enige ingebrekestelling nodig is, op het schuldsaldo a) een intrest verschuldigd van 12% per jaar tot aan de volledige betaling, en b) 12%, met een minimum van 125 €, schadevergoeding verschuldigd ter dekking van de administratie- en incassokosten.
12. Bij wanbetaling, wanprestatie, faillissement, aanvraag gerechtelijke reorganisatie, andere tekens van financiële moeilijkheden of wijziging solvabiliteit van de klant of zijn verbonden vennootschap, of als de klant of zijn verbonden vennootschap niet tijdig een wissel accepteert, worden al onze vorderingen, ook deze van de verbonden vennootschappen van NV Groep Danis, onmiddellijk opeisbaar en gecompenseerd (zie netting), zonder dat daartoe een ingebrekestelling nodig is, en ondanks vooraf toegestane betalingsvoorwaarden of het trekken van wissels of overeengekomen gespreide leveringen, en hebben wij, ook de verbonden vennootschappen van NV Groep Danis, het recht al onze verbintenissen te schorsen of te annuleren met een aangetekende brief, zonder tussenkomst van de rechter, en zonder dat de klant enige schadevergoeding zal vragen, onverminderd ons recht op schadevergoeding.
13. Netting: elke bestaande of toekomstige schuld of schuldvordering van de NV Danis, alsook van elke verbonden vennootschap van de NV Groep Danis, tegenover de klant of zijn verbonden vennootschappen, wordt automatisch en onmiddellijk door schuldvergelijking gecompenseerd met de in hoofde van deze laatste(n) bestaande schulden of schuldvorderingen, zelfs als de wettelijke of gerechtelijke voorwaarden voor schuldvergelijking (nog) niet vervuld zijn.
14. DE VERKOCHTE OF GELEVERDE GOEDEREN, OOK ALS ZIJ BEWERKT, VERWERKT of DOOR DIEREN OPGENOMEN WERDEN, WORDEN ENKEL EIGENDOM VAN DE KLANT NA VOLLEDIGE BETALING van de prijs ervan, en de eventuele intresten, schade en kosten. Eens de goederen geleverd zijn draagt de klant alle risico’s ervan. Onze goederen blijven roerend. De klant geeft ons zijn landbouwexploitatie of handelszaak, o.a. de dieren en vorderingen, ook de toekomstige, in pand, tot zekerheid van al onze vorderingen, ook de toekomstige, wegens de aan de klant geleverde goederen of diensten, en dit tot een maximumbedrag van 500.000 €. De klant kan niet vrij beschikken over de met eigendomsvoorbehoud of met pand bezwaarde goederen. Wij hebben het recht de door ons geleverde en nog niet door de klant betaalde goederen onder eigendomsvoorbehoud zonder tussenkomst van de rechtbank in bezit te nemen. De klant en zijn eventuele opdrachtnemer geven daartoe toestemming tot het betreden van de plaatsen waar onze goederen onder eigendomsvoorbehoud zich bevinden. Onze uitoefening van
ons eigendomsvoorbehoud of pandrecht geldt niet als ontbinding van de overeenkomst. Wij hebben het recht deze goederen uit de hand of per opbod te verkopen. De opbrengst zal, na aftrek van de verkoopkosten, verrekend worden met de verbintenissen van de klant, waarbij een eventueel overschot aan de klant zal toekomen. De klant geeft toelating, en zal op eerste verzoek de nodige medewerking verlenen, tot het (beter) tegenstelbaar maken van voornoemd eigendomsvoorbehoud of pand, o.a. via registratie, publicatie of de mededeling aan derden en tot het uitvoeren ervan, zodat wij het maximaal voordeel kunnen genieten van voornoemde zekerheden.
15. Onze leveringstermijnen zijn slechts benaderend en nemen slechts een aanvang na vervulling van de betalingsvoorwaarden en nadat wij in het bezit zijn van alle nodige inlichtingen en stukken voor het uitvoeren van de bestelling.
16. De klant zal de door ons geleverde goederen onmiddellijk bij ontvangst controleren en (laten) analyseren op gebreken of tekorten en zal eventuele, zelfs vermoedelijke, gebreken of tekorten aan ons meedelen binnen de vier werkuren na de ontdekking ervan.
17. De klant ontslaat ons van aansprakelijkheid als:
17.1. onze levering beantwoordt aan de gangbare specificaties en toleranties (o.a. vreemde bestanddelen);
17.2. specificaties, doelstellingen of aanwendingen niet uitdrukkelijk door ons aanvaard zijn;
17.3. een wet of reglementering ingevoerd of gewijzigd wordt tussen de bestelling van de klant en onze levering;
17.4. zichtbare niet-conformiteit of transportschade niet op ons transportdocument gemeld zijn;
17.5. hij voor verborgen gebreken, vooral deze in verband met de gezondheid van mens en dier, zijn klacht niet aan ons behoorlijk gemotiveerd schrijft (ook telegram, telefax of E-mail) binnen de kortst mogelijke tijd, uiterlijk binnen de 24 uren die volgen op de ontvangst van ons product, of als labo-analyses noodzakelijk meer dan 24 uren vergen, binnen de 4 werkuren na het bekend zijn van die labo-resultaten; deze termijnen zijn van strikte toepassing;
17.6. de beweerde gebreken in ons product of hun gevolgen te wijten kunnen zijn aan het dier, de installatie, de tussenkomst of de nalatigheid, van de klant of derden, of aan een besmettelijke ziekte of beïnvloeding die ook anders dan langs de door ons geleverde producten overgebracht kan worden;
17.7. de producten die wij leverden door de klant of derden behandeld of bewerkt zijn, of vermengd zijn of in contact gekomen zijn met producten van derden of externe beïnvloeding;
17.8. de producten die wij leverden verder gebruikt worden nadat een of meerdere dieren die onze producten opnamen een abnormaal verschijnsel vertoonden of afgekeurd werden;
17.9. het gebrek volgens de gangbare analysemethodes niet onderzocht wordt of niet ontdekt kan worden;
17.10. wij het gebrekkig product waarvoor we aansprakelijk zijn, naar onze keuze, vervangen of de prijs ervan aan de klant crediteren;
17.11. het gevolgschade betreft, bijvoorbeeld winstderving, verlies van een kans of schade bij derden;
17.12. als en voor de schadebedragen die de aansprakelijkheid van onze betrokken leverancier overstijgen of die niet gedekt zijn door onze verzekeringspolissen of de verzekerde bedragen overstijgen;
17.13. ons niet naleven van onze verbintenissen te wijten is aan bevel van de overheid of haar (controle)instellingen, blokkeren door de overheid of haar (controle)instellingen of derden van grondstoffen of transport, intrekking of einde van vergunning, overmacht, mobilisatie, oorlog, epidemie, besmettelijke ziekte, externe beïnvloeding, lock-out, staking, betoging, defecten, brand, overstroming, natuurkracht, ontploffing, gebrek aan goede grondstof, arbeidskracht of vervoermiddel, vertraging in het verkeer of transport, gewijzigde economische omstandigheid, vandalisme, buitengewone weersomstandigheid, ongeval, intern organisatieprobleem en alle omstandigheden die buiten onze wil de normale gang van zaken verstoren; in welke gevallen wij ook het recht hebben voor de nog niet uitgevoerde verbintenissen het contract met een aangetekende brief en zonder tussenkomst van de rechtbank ontbonden te verklaren zonder kosten noch vergoedingen voor beide partijen.
18. Onze contracten van onbepaalde duur kunnen door elke partij beëindigd worden met een opzeggingstermijn van één maand per begonnen jaar samenwerking; behoudens toepassing van de wet van 1.4.1976 (dierlijke productie): art. 5, tweede lid: drie maanden opzeggingstermijn verlengd tot einde lopende prestaties.
19. De klant ontslaat ons van onze buitencontractuele (quasi-delictuele) aansprakelijkheid, ook deze wegens zware fout of opzettelijke fout van onze aangestelde, en in elk geval wat gevolgschade (bijvoorbeeld winstderving of verlies van een kans) betreft en voor de schadebedragen die de aansprakelijkheid van onze betrokken leverancier overstijgt of die niet gedekt zijn door onze verzekeringspolissen of de verzekerde bedragen overstijgen.
20. De klant vrijwaart ons van aanspraken van derden, en de eruit voortvloeiende kosten, wegens schade waarvoor wij wegens een fout van de klant of wegens huidige algemene voorwaarden niet aansprakelijk zijn, of waren, ten aanzien van de klant.
21. Voor betwistingen zijn de Belgische rechtbanken, in eerste aanleg te Brugge en de vrederechter te Tielt, bevoegd en is het Belgisch recht toepasselijk. We behouden ons echter het recht voor de betwisting voor elke andere bevoegde rechtbank te brengen.